fb: app_id
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

"GEMO"  

 

Test predyspozycji genetycznych umożliwia sprawdzenie cech przedsiębiorczych, zawodowych lub funkcyjnych. Test pozwala zbadać także skalę kłamstwa - czy kłamiemy, czy mamy tendencje do kłamstwa, w ilu procentach nasze wypowiedzi zawierają prawdę. To genialny test dla wszystkich. 

 

Badać możemy osoby dorosłe - siebie, pracowników, kandydatów do pracy , a także młodzież i dzieci szkolne. Na bazie uzyskanej wiedzy, możemy możemy  skutecznie wspierać aktywizację zawodową. Świadomie i skutecznie planować ścieżki kariery, rozwój osobisty, w tym przyszłość i wykształcenie dzieci.

 

Możemy uzyskać wiedzę na temat zalecanego zawodu, stanowiska pracy, określić  wewnętrzną motywację do działania, poziom i sposób reagowania na stres. GEMO pozwala na badanie wielu różnych cech danej osoby, zgodnie z potrzebami własnymi, pracodawcy lub Urzędu Pracy. 


Polecamy test (predyspozycji genetycznych) wszystkim rodzicom, Psychologom, Doradcom Zawodowym - tym, którzy chcą umiejętnie sprofilować wybraną osobę, zanalizować ukryte jej cechy, określić jej predyspozycje,  niezależnie od płci, wieku, rasy, społecznego statusu i miejsca zamieszkiwania.  Dokładniejszy opis znajduje sie niżej. 


Świadomie wspieraj rozwój własny i bliskich !

 

      ___________________________________________________________________________

 

Wybierz swoją wersję :

Właściwości anatomiczne i fizjologiczne układu nerwowego


Konstruując narzędzie inspirowaliśmy się dwoma nurtami teoretycznymi. W GEMO znalazły one wyraz i rozwinięcie. Pierwszy wiąże się z wyborem i definicją obszarów aktywności zawodowej, drugi dotyczy genetycznego wpływu na zachowanie i osobowość badanego. Według Eysencka genotyp decyduje wspólnie ze środowiskiem o powstaniu szeregu cech fenotypicznych  organizmu, w tym o właściwościach anatomicznych i fizjologicznych układu nerwowego. Układ nerwowy
- z kolei, razem ze środowiskiem, determinuje pojawienie się podstawowych cech osobowości i zachowania.


Opis metodologiczny testu
 

Preferencje zawodowe to emocjonalne nastawienie wobec pewnych obszarów aktywności zawodowej. Wyraża się ono w poszukiwaniu i utrwalaniu takiego typu  zachowań, które zaspakajając potrzeby samorealizacji dawałoby jednostce poczucie
satysfakcji i spełnienia. Jest to emocjonalne nastawienie wobec pewnych zawodów lub  obszarów aktywności zawodowej, wyrażające się świadomym lub nie (niekoniecznie  uświadomionym) stylem działania i myślenia (Nowacki i inni, 2000:2005).
Preferencje zawodowe mają wymiar przede wszystkim emocjonalny. Nie zawsze  są uświadomione i zwerbalizowane. Manifestują się specyficznym stylem działania  myślenia i wartościowania. Podlegają w ciągu życia rozwojowi. Od form prostych powiązanych z zabawą, po coraz bardziej złożone, skonkretyzowane oraz w sposób specyficzny ukierunkowane na aktywność zawodową. Preferencje zawodowe nie są tożsame z predyspozycjami zawodowymi. Te ostatnie stanowią wrodzone genetyczne właściwości, podlegające rozwojowi, warunkujące pomyślne rozwiązanie zadań zawodowych (tamże: 205). Preferencje zawodowe stanowią jednak część predyspozycji zawodowych. Nastawienie emocjonalne i pewien specyficzny styl myślenia są warunkiem koniecznym (aczkolwiek niewystarczającym) rozwiązywania zadań zawodowych. Metoda, którą zaproponowano wyrasta z tradycji psychologii świadomości i czynników genetycznych wpływających na osobowość. Jednostka wyobraża sobie własną aktywność i poddaje ją wartościowaniu. Pośredniczą w tym genetyczne uwarunkowania. Aktywność własna w przypadku GEMO odnosi się do sfery zawodowej.

 

Przebieg badań


Badania właściwe (ilościowe), służące standaryzacji nowopowstałego narzędzia Testu GEMO – wersja dla dorosłych, przeprowadzone zostały na dużej grupie respondentów,  w okresie od kwietnia 07.2010 do 31.01.2011r roku. Badaniami objęto ponad 12400 osób  dorosłych z całej Polski, według tych samych zasad i reguł, co pozwoliło uzyskać wysoki współczynnik zgodności i standaryzować metodę, to jest :  Każda osoba otrzymała zestaw kwestionariuszy ułożony w losowo ustalonej kolejności. Kwestionariusz GEMO zawierały własne standardowe instrukcje (odpowiedzi „tak”, „nie”) Rzetelność GEMO sprawdzono za pomocą zgodności wewnętrznej kategorii alfa Cronbacha oraz metody połówkowej. Zgodność wewnętrzna GEMO ocenianej na podstawie współczynnika alfa Cronbacha obliczonego dla całej próby wynosi blisko 0,77 (dokładnie 0,769) – jest bardzo zadawalająca. 


Cele edukacyjne szkolenia dla Pracowników Urzędów Pracy, pracowników HR

 

GEMO, to profesjonalny test genetyczny. Analiza pozyskanych danych jest skomplikowana. Wykonuje się ją w przeciągu jednego dnia.  Wymaga głębokiej wiedzy na temat zasad oraz znajomości stosowanych matryc. GEMO, to nie jest uczelniany test w wersji mobilnej, który odpowiada na kilka pytań, lecz profesjonalne narzędzie polecane przez Instytut Psychologii Społecznej. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności analizowania testu pozwoli uzyskiwać wiarygodne dane i skutecznie planować przyszłość klientów Urzędu. Wykonanie testów można zlecić  bezpośrednio Akademii Rozwoju Osobistego, co zapobiega ewentualnym pomyłkom, osób nie mających wymaganej praktyki i wiedzy. Forma on-line pozwala skorzystać z testu bezpośrednio wszystkim osobom zainteresowanym, w tym rodzicom dzieci i młodzieży wchodzącej na rynek pracy.  

 

Dokument potwierdzający udział w szkoleniu:

 

Pracownicy Urzędu, pracownicy firm komercyjnych np. Działów HR, Psycholodzy biorący udział w szkoleniu GEMO, po zdaniu egzaminów otrzymują Certyfikat Ukończenia godny z MEN, zawierający suplement (na życzenie) oraz Licencję na okres 2 lat. 

 

Nadzór wewnętrzny:

 

Pracownicy firmy sprawują stałą kontrolę nad prowadzonym szkoleniem, dbają o planowy jego przebieg (zgodnie z harmonogramem godzinowym). Na podstawie ankiet (ewaluacja) przeprowadzanych każdorazowo wśród uczestników szkoleń utrzymujemy wysoki poziom organizowanych szkoleń.

 

Terminy szkolenia, miejsca realizacji, cena:

 

Terminy i miejsca szkoleń wyjazdowych, dodatkowe materiały edukacyjne  są do ustalenia 

 

Informacje dodatkowe:

 

Szkolenie może być - dla Psychologów, pracowników działów HR, firm komercyjnych   w całości finansowane ze środków zewnętrznych.  W cenie szkolenia dostępne są dowolnie określone materiały szkoleniowe. Napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji.  

 

 

 

AUTORZY

 

 

Autorzy: Instytut Psychologii Społecznej, Mirosław Kowalczyk -  trener pozytywnej motywacji i przebudowy ludzkiej subiektywności, Coach. Autor specjalistycznych periodyków, poradników i książek.  Autorskich metod sprzedaży i narzędzi, jak: CRO, TRP, SASO, GEMO, IPD-R. Przepracował ponad 12000 godzin jako trener. Jest ekspertem zapraszanym do udziału w międzynarodowych Projektach, praktykiem sprzedaży (150mln sprzedaży własnej!).  Posiada doświadczenie w Zarządzaniu dużymi sieciami sprzedaży. 

 

"GEMO", to genialne narzędzie, skuteczne. Wszystkich Urzędników najbardziej zaskakują wyniki badania skali kłamstwa - im wyżej, tym gorzej.  Zakładam, że rodzicom dzieci i młodzieży, pracownikom HR a także psychologom testy będą bardzo pomocne w ocenie, planowaniu i wspieraniu rozwoju. Polecam ! 

Kontakt

Newsletter

uzyskaj  dostęp  do  pełnych  zasobów  strony

sekretariat@akademia-rozwoju-osobistego.pl

2020akademia@gmail.com

Warszawa, Puławska 15

Słubice, Sportowa 1

Stronę wykonała Akademia Rozwoju Osobistego 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

 

 

- zapisz się, korzystaj z rabatów oraz super promocji
.
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Twój adres e-mail został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!